Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten of diensten van Leef, gevestigd te Blaricum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70887012, en hierna te noemen “Leef”.
 2. De opdrachtgever c.q. afnemer zal in het navolgende worden aangeduid als “Member”

Artikel 2: Verplichtingen

 1. Verplichtingen Leef

(a) Leef staat ervoor in dat alle geleverde werkzaamheden en diensten beantwoorden aan de Overeenkomst die Member aangaat
(b) Leef staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht
(c) Leef beschikt over een geldig Reanimatie- en AED-diploma
(d) Leef voldoet aan de hoogste licentie-eisen van LAP
(e) Leef houdt zich te allen tijde aan de Wereld Anti-Doping Code

 1. Verplichtingen Member

(a) Member dient tijdens trainingen te beschikken over gepaste sportkleding, goed schoeisel en een handdoek

(b) Member dient zorgvuldig om te gaan met de materialen van Leef. Zichtbare schade, toegediend door Member, kan door Leef op Member verhaald worden

(c) Member verklaart tijdens trainingen bij Leef niet onder invloed te zijn van drugs, drank, of dopinggeduide middelen. Medicijnen mogen voorafgaand of tijdens een training alleen ingenomen worden wanneer Leef hiervan op de hoogte is gebracht

(d) Member dient wijzigingen in NAW-gegevens zo spoedig mogelijk aan Leef door te geven

Artikel 3: Medische verantwoording en aansprakelijkheid

 1. Deelname aan trainingen vindt plaats op eigen risico van Member
 2. Member dient zich ervan te vergewissen of deelname aan trainingen medisch verantwoord is en dient dit zo nodig aan zijn/haar arts(en) ter beoordeling voor te leggen. Trainingen en adviezen van Leef worden gebaseerd op gegevens die verstrekt worden door Member. Member staat er dan ook voor in dat gegevens die essentieel zijn voor training en advies naar het beste weten worden verstrekt aan Leef
 3. Member dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Leef
 4. Verantwoordelijkheid van Leef voor lichamelijke of materiele schade aan Member is, evenals het niet behalen van resultaten, uitgesloten 

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de overeengekomen vergoeding dient te geschieden voor de in de overeenkomst opgenomen vervaldatum, tenzij er in de overeenkomst een betaling in termijnen is afgesproken. In dat geval dient de termijnvergoeding uiterlijk op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarop de termijn betrekking heeft, te zijn voldaan.
 2. Indien de overeengekomen vergoeding of termijn na het verstrijken van de vervaldatum niet volledig is betaald, kan Leef overgaan op een directe opschorting van de overeenkomst zonder dat restitutie van de overeengekomen vergoeding mogelijk is
 3. Indien Leef genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen, dan is Member ook de buitengerechtelijke kosten die hierbij gemaakt worden verschuldigd aan Leef.
 4. Alle trainingen van Leef zijn onderworpen aan een fiscale wetgeving, welke voor rekening komt van Member. Wijzigingen in deze wetgeving mogen dan ook doorberekend worden aan Member
 5. Leef behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. In geval van een prijsverhoging zal Leef Member hiervan 4 weken van te voren op de hoogte stellen. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds lopende overeenkomsten

Artikel 5: Overeenkomst, ontbinding en beëindiging

 1. Op de overeenkomst tussen Leef en Member zit een bedenktijd van 3 dagen, ingaand op het moment van ondertekening
 2. De overeenkomst kan niet tussentijds worden ontbonden, tenzij:

– op medische gronden met een door een erkende arts medische verklaring

– een verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van Leef met een kopie van inschrijving in de nieuwe woonplaats

 1. Leef is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot restitutie wanneer Member niet, of slechts gedeeltelijk, aan zijn verplichtingen voldoet

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die door Member wordt versterkt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Leef behandeld. Leef verklaart uiterst zorgvuldig met persoonlijke gegevens van Member om te gaan en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen

Artikel 7: Annulering of verplaatsing van trainingen

 1. Trainingen zijn altijd persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden
 2. Bij annulering ten minste 24 uur voorafgaande aan een training heeft Member recht op het inhalen van deze training. Deze inhaaltraining dient, waar mogelijk, plaats te vinden voor het einde van de overeenkomst
 3. Bij annulering binnen 24 uur voorafgaande aan een training, vervalt deze training en kan deze niet worden ingehaald. In geval van afwezigheid van Member door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in overleg met Leef gezocht worden naar een passende oplossing
 4. Annulering van een training of consult dient bij voorkeur via de Leef App te geschieden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan dient een annulering per telefoon of e-mail doorgegeven te worden:

Tel. 06-43990879
info@leefpersonaltraining.nl

Artikel 8: Auteursrecht

Alle werkzaamheden en diensten van Leef, waaronder trainingen, adviezen, leefstijl coaching en bijbehorende materialen, behoren toe aan Leef. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leef mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt

Artikel 9: Geschillen
Geschillen dienen door Member altijd ten eerste neergelegd te worden bij Leef.

Indien een geschil niet als gewenst opgelost wordt, dan kan dit voorgelegd worden aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Leef is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing

Scroll naar boven